Pravidlá

Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže

,,Figaro veľká letná súťaž“

Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Figaro veľká letná súťaž“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu či skrátene pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených organizátorom tejto súťaže.

 

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA

 • Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“ či „organizátor“).
 • Prevádzkovateľom databáze osobných údajov je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B.

TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1. júna 2018, 00:01 hod. do 31. augusta 2018 23:59 hod. (ďalej len ako „doba trvania súťaže“). Súťaž prebieha najmä na microsite http://www.figaro.sk, ktorá je tiež základným nástrojom komunikácie vyhlasovateľa s účastníkmi súťaže (ďalej len „súťažné webové stránky“).

Účastník súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.
 • Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi, vyhlasovateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby im blízke. Zo súťaže sú taktiež vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

 

Vstup do súťaže

 1. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v období jej trvania nahrá do súťažnej aplikácie na súťažných webových stránkach svoju fotografiu z výletu spolu s popisom, uvedením miesta jej obstarania (ďalej len „súťažné foto“) a spolu s kontaktnými osobnými údajmi. Súťažné foto musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 • – súťažné foto musí zachycovať zreteľne viditeľné produkty Figaro z ponuky, ktorá je uvedená na  www.figaro.sk/naseprodukty;
 • – súťažné foto musí zobrazovať jedného či viacerých výletníkov, ktorý musia mať viac ako 18 rokov;
 • – súťažné foto bude zjavne obstarané na jednom z 24 miest Slovenskej republiky, ktoré sú špecifikované na mapke na súťažných webových stránkach;
 • – súťažné foto nebude zachycovať čokolády alebo obdobné produkty inej značky.
 1. Zo súťaže budú vyradené fotografie, ktoré:
   • – nezodpovedajú zadanej téme súťaže;
   • – obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi;
   • – mohli by poškodiť dobré meno značky Figaro;
   • – u ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže;
   • – sa v rámci kola opakujú;
   • – nespĺňajú technické podmienky, uvedené na súťažných webových stránkach.
 1. Pokiaľ budú na fotografii vyobrazené samostatne deti mladšie 18 rokov, nesie za zobrazený obsah fotografie plnú zodpovednosť užívateľ, ktorý do súťažnej aplikácie fotografiu nahral. Pre zaradenie do súťaže budú uznané len fotografie, ktoré viditeľne neporušujú pravidlá súťaže a spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Vyhlasovateľ apeluje na účastníkov, aby pri obstarávaní fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali sa zodpovedne, slušne a zdvorile.
 2. Z každého miesta môže účastník nahrať len jedno súťažné foto. Po odoslaní je súťažné foto zaradené do súťaže a nie je možné ho už upravovať. Súťažné foto bude zverejnené po schválení do 48 h v pracovných dňoch a verejnosť ho bude môcť hodnotiť symbolom „To sa mi páči“.
 3. Účastník ručí za to, že je jediným autorom ním vloženej fotografie a že ním vložená fotografia neporušuje žiadne práva tretích osôb (vrátane zobrazených osôb) ani iné zákonné podmienky. Pred vložením fotografie je účastník povinný si overiť, že s jej použitím v súťaži vedome súhlasili všetky také tretie osoby, oboznámené s pravidlami tejto súťaže, a musí byť pripravený tento súhlas na výzvu organizátora doložiť. Účastník súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu organizátorovi k tomu, že ním vložená fotografia vrátane mena autora bude zverejnená na Internete v súvislosti s touto súťažou. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnená fotografia sa môže na Internete šíriť bez vedomia a vôle organizátora a za takéto šírenie už organizátor nezodpovedá.  

LOSOVANIE, URČENIE VÝHERCOV A VÝHRY

 1. Organizátor bude v priebehu súťaže losovať každý týždeň tzv. týždenné výhry. Po skončení súťaže organizátor vylosuje finálnu výhru zostávajúcu z jednej ročnej poukážky na akcie od ZľavaDňa v hodnote 3 000 EUR a ďalej odborná porota určí 60 výhercov ďalších finálnych výhier.
 2. Týždenné výhry. V každom týždni trvania súťaže vylosuje organizátor zo všetkých riadne vložených fotografií jedného výhercu mobilného telefónu Huawei P Smart a jedného výhercu akcie od ZľavaDňa. Výherca sa bude losovať vždy v piatok, ako je uvedené ďalej v prehľadnej tabuľke, a to zo všetkých nahraných fotografií od začiatku súťaže do termínu losovania. Výhercovia budú o výhre pomocou emailu a telefónu oboznámení hneď nasledujúci pondelok. Každý účastník súťaže sa môže stať len raz za celú dobu trvania súťaže výhercom týždenného kola; výhercovia týždenných výher ale budú zaradení do losovania o finálne výhry. Prehľad súťažných týždňov a týždenných výhier:Finálne výhry – losovaná výhra. Do 5. septembra 2018 vylosuje organizátor výhercu jednej poukážky na cestovanie a zaujímavé akcie od ZľavaDňa v hodnote 3 000 EUR na 1 rok.
  Týždeň Žrebovanie /Oznámenie Cena 1 Cena 2 (od Zlavadna.sk)
  JÚN
  1. týždeň 8.6. / 11.6 1 x Huawei

  P Smart

  AquaCity Poprad – 4x celodenní vstup

  Celodenný vstup VITAL PACKET pre celú rodinu (4 osoby) zahŕňa prístup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku, ako aj do saunového centra a detského sveta – Ostrov pokladov. > link3

  2. týždeň 15.6. / 18.6. 1 x Huawei P Smart Hotel Alexandra – Pobyt pre 2+1 na 2 noci

  Pobyt pre 2 osoby a dieťa do 6 rokov na 2 noci s polpenziou v objatí Nízkych Tatier. Neobmedzený vstup do plaveckého bazéna a 1-krát denne trojhodinový vstup do wellness centra. > link2

  3. týždeň 22.6. / 25.6. 1 x Huawei P Smart RESIDENCE HOTEL & CLUB – Pobyt pre 2+1 na 2 noci

  Pobyt pre 2 osoby a dieťa do 4 rokov na 2 noci s polpenziou a hodinovým vstupom do saunového sveta pre 2 osoby v luxusnom hoteli RESIDENCE HOTEL & CLUB na Donovaloch. > link3

  4. týždeň 29.6. / 2.7. 1 x Huawei P Smart Kúpele Sliač – Pobyt pre 2 na 2 noci

  Pobyt pre 2 osoby na 2 noci s plnou penziou, vstupnou lekárskou prehliadkou a viacerými liečivými procedúrami v známych kúpeľoch Sliač. > link4

  JÚL
  5. týždeň 6.7. / 9.7. 1 x Huawei P Smart Hotel Magnólia – Pobyt pre 2+1 na 2 noci

  Pobyt pre 2 osoby a dieťa do 14 rokov na 2 noci s polpenziou v Piešťanoch. Neobmedzený vstup do wellness centra a vyhliadková plavba loďou po rieke Váh a Sĺňave pre 2 osoby. > link 5

  6. týždeň 13.7. / 16.7 1 x Huawei P Smart Wellness Hotel Diplomat – Pobyt pre 2+1 na 2 noci

  Rodinný pobyt pre 2 osoby a dieťa do 6 rokov s polpenziou na 2 noci, neobmedzeným vstupom do wellness centra, kardio fitness a hodinou billiardu v krásnych Rajeckých Tepliciach. > link 6

  7. týždeň 20.7. / 23.7. 1 x Huawei P Smart Hotel Čingov – Pobyt pre 2+1 na 2 noci

  Pobyt pre 2 osoby a dieťa do 6 rokov s polpenziou na 2 noci, neobmedzeným vstupom do wellness centra v krásnej prírode Slovenského raja. > link 7

  8. týždeň 27.7. / 30.7. 1 x Huawei P Smart Kaštieľ Château Appony – Pobyt pre 2 na 2 noci

  Romantický pobyt pre 2 osoby s polpenziou na 2 noci, dvakrát neobmedzený vstup do wellness centra a hodina bowlingu v luxusnom historickom kaštieli Château Appony. Dieťa do 6 rokov bez stravovania v cene. > link 8

  AUGUST
  9. týždeň 3.8. / 6.8. 1 x Huawei P Smart Hoteli Granit Zemplínska šírava – Pobyt pre 2+1 na 2 noci

  Pobyt pre 2 osoby a dieťa do 3 rokov s polpenziou na 2 noci, neobmedzeným vstupom do 25-metrového vnútorného bazéna. Hotel je situovaný priamo na brehu Zemplínskej šíravy. > link 9

  10. týždeň 10.8. / 13.8. 1 x Huawei P Smart Vyhliadka na legendárnom Ufe

  Vstup a vyvezenie na ikonickú vyhliadkovú vežu Ufo v Bratislave pre 8 osôb s drinkom na pláži pod Ufom. Zažite unikátnu atrakciu nášho hlavného mesta. > link 10

  11. týždeň 17.8. / 20.8. 1 x Huawei P Smart Winter & Summer Resort

  Pobyt pre 2 osoby a 2 deti do 5 rokov na 2 noci s polpenziou a jedným vstupom do sauny. Penzión s krásnym výhľadom na Belianske Tatry. > link 11

  12. týždeň 24.8 / 27.8. 1 x Huawei P Smart Plejsy Spa & Fun Resort

  Rodinný pobyt pre 2 osoby a dieťa do 12 rokov na 2 noci s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness centra. > link 12

 3. Finálne výhry – kreatívna výhra. Do 5. septembra 2018 určí odborná porota zostavená Organizátorom tridsať najlepších fotografií, ktoré vyhrajú poklad Figaro. O výhre rozhoduje predovšetkým kreativita a nápaditosť súťažných fotografií. Pri výbere výhercov bude porota brať na zreteľ i počet hodnotení „To sa mi páči“. Finálne výhry – výhra pre najaktívnejších  výletníkov. Do 5. septembra určí organizátor 30 kont výletníkov, ktorí navštívia najviac miesst a vyhrajú poklad Figaro. Každý súťažiaci môže vyhrať len 1 Figaro poklad. Figaro poklad predstavuje: drevená truhlica plná čokolády .
 1. O svojej týždennej či finálnej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenej pri online registrácii. Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor rozhodne o ďalšom postupe.
 2. Hmotné výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu nahlásenej pri kontaktovaní výhercu organizátorom súťaže, do 30 dní od splnenia všetkých podmienok. Výhry formou poukážok od ZľavaDňa budú zasielané elektronickou cestou.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje súťažiacich v rozsahu vyžiadanom pri registrácii vrátane fotografie (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom organizácie  tejto súťaže, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov na výhernom zozname, ochrana práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže.
 2. V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov bude usporiadateľ Osobné údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov:
  1. plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (tj. súťaže) a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“),
  2. dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (tj. súťaží) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a
  3. uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. (F) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (tj. Súťažou).
 3. Doba spracovania Osobných údajov je doba trvania súťaže a ďalej po dobu jedného roka po jej skončení. Po uplynutí tejto doby uchovania, môže usporiadateľ spracovávať Osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov usporiadateľa, najmä ochranou právnych nárokov.
 4. Spracovanie Osobných údajov sa riadi najmä týmito pravidlami a vo veciach, ktoré tieto pravidlá výslovne neupravujú, sa riadia Vyhlásením o ochrane osobných údajov správcu.
 5. Poskytnutie Osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.
 6. Správcom Osobných údajov poskytnutých súťažiacim je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – odštepný závod Česká republika, IČ: 014 35 485, so sídlom Praha 8 – Karlín, Račianska 661, PSČ 18600, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 76056. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovné, daňoví a právni poradcovia.
 7. Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte na súťažných webových stránkach. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej adrese alebo prostredníctvom súťažných webových stránok, kde môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho Osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.
 8. Súťažiaci má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. hlavne súťažiaci má právo na informácie a prístup k Osobným údajom a právo na opravu svojich Osobných údajov, blokovanie nesprávnych Osobných údajov a ďalšie práva, ktoré sú bližšie špecifikované vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spracovanie Osobných údajov súťažiacich nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.
 9. V prípade, že s tým účastník súťaže vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas zaškrtnutím príslušného poľa pri registrácii, bude usporiadateľ súťaže spracovávať Osobné údaje pre účely informovania účastníka e-mailom o sprievodných marketingových akciách v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
 10. V prípade, že s tým účastník vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas zaškrtnutím príslušného poľa pri registrácii bude v prípade výhry jeho meno a prvé písmeno jeho priezviska bezplatne zverejnené v médiách, vrátane internetu, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
 11. Osobné údaje podľa týchto pravidiel budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať prostredníctvom súťažných webových stránok. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
 3. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Vyhlasovateľ rovnako nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
 4. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
 5. Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného jednania či obchádzania pravidiel. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
 6. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň súťažiaci súhlasí s bezplatným zverejnením svojho mena, priezviska, podobizne, obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch vyhlasovateľa a organizátora a na internetových stránkach.
 7. Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na súťažných webových stránkach.