Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím tohoto políčka vyslovujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a rovnako súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami:

Totožnosť a kontaktné údaje správcu PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B.
Kontaktný e-mail: info@prkonektor.sk
Rozsah spracovávaných údajov Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail
Účely spracovania Organizácia tejto spotrebiteľskej akcie
Zasielanie obchodných oznámení správcu vrátane reklamy
Zasielanie obchodných oznámení správcu elektronickými prostriedkami, vrátane telefonického volania, SMS, E-mailu a ďalších
Prieskum trhu
Právny základ pre spracovanie Tento súhlas subjektu údajov podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) uvedeného Nariadenia
Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené Tri roky odo dňa vyslovenia tohto súhlasu
Poučenie subjektu údajov Súhlas nie je povinný, ale bez neho sa nemožno zúčastniť tejto spotrebiteľskej akcie.
Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania.
Máte právo vzniesť u správcu námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to oznámením správcovi, ktoré možno uskutočniť buď listom, telefonicky i e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.
Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Zvláštne poučenie subjektu údajov pri priamom marketingu Máte právo vzniesť u správcu námietku, a to oznámením správcovi, ktoré možno uskutočniť listom, telefonicky i e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch. Po obdržaní námietky správca ďalší marketing bezodkladne ukončí.