Pravidlá súťaže

 Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže

,,ABY AJ NAŠE DETI MALI NA ČO SPOMÍNAŤ“

Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Aby aj naše deti mali na čo spomínať“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom - súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených organizátorom tejto súťaže.

 

  1. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA A ZABEZPEČOVATEĽ SMS SYSTÉMU

- Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava - Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).

- Organizátorom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava - Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).

- Technickým správcom a zabezpečovateľom SMS systému je spoločnosť goodgames s.r.o., so sídlom Drieňová 3, 82101 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, IČO: 45 612 536, oddiel: Sro, vložka 65860/B

- Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava - Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B.

 

  1. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

- Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.9.2017 do 30.9.2017 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).

- Žrebovanie výhercov ako aj náhradníkov prebehne dňa:

8.9.2017 –  750 ks stolovej hry Figaro v hodnote 20 eur

15.9.2017 - 750 ks stolovej hry Figaro v hodnote 20 eur

22.9.2017 - 750 ks stolovej hry Figaro v hodnote 20 eur

29.9.2017 - 750 ks stolovej hry Figaro v hodnote 20 eur

4.10.2017 – osobný automobil Hyundai i30 kombi v hodnote 14 291 eur

 Notár zúčastňujúci sa na žrebovaní osvedčí, že priebeh žrebovania bol v súlade s týmito pravidlami.

- Prijímanie SMS správ s údajmi uvedenými na pokladničnom doklade sa končí dňom 30.9.2017 o 24:00 hod.

- Prijímanie online registrácií na www.figaro.sk s kontaktnými údajmi a údajmi na pokladničnom doklade sa končí dňom 30.9.2017 o 24:00 hod.

 

  1. VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI

- Účastníkmi súťaže sa stávajú tí spotrebitelia, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže.

Hlavnou výhrou je osobný automobil Hyundai i30 combi v hodnote 14 291 eur

Sekundárne výhry

3000x stolová hra Figaro v hodnote 20 eur

- Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani

z príjmov 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením.

 - V prípade, že hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 eur, získava výherca aj dodatočnú peňažnú výhru, ktorá zodpovedá výške povinných odvodov výhercu podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z..

- Jeden súťažiaci môže poslať ľubovoľný počet SMS s údajmi uvedenými na pokladničných dokladoch, alebo sa zapojiť formou registrácie na www.figaro.sk. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní opätovného súťažného nákupu.

- Výrobkami zaradenými do súťaže sa rozumejú ľubovoľné produkty značky FIGARO od Mondelēz International (ďalej len „súťažný výrobok“) .

Zakúpenie vyššie uvedeného súťažného výrobku/výrobkov v minimálnej súhrnnej hodnote 2 eur oprávňuje spotrebiteľa k účasti v súťaži za podmienok ustanovených týmto štatútom.

 

  1. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

- Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený účastník“).

- Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:

v termíne od 1.9.2017 do 30.9.2017 zakúpi kdekoľvek na území Slovenskej republiky pri jednom nákupe ľubovoľné súťažné výrobky značky Figaro od Mondelēz International v hodnote minimálne 2 eur (ďalej len „súťažný nákup“) a

a) pošle sms na číslo 7409 v tvare:

FIGAROmedzeraDKPmedzeraDDMMRRRRmedzeraHHMM (FIGAROmedzera DAŇOVÝ KÓD POKLADNICE medzera DÁTUM NÁKUPUmedzera ČAS NÁKUPU

napr.: FIGARO 123456789 10092017 1900 (ďalej len „súťažná SMS správa“) a uchová si doklad o tomto nákupe, na ktorom sa dátum a čas nákupu zhodujú s časom a dátumom uvedeným v zaslanej súťažnej SMS správe

alebo

b) zaregistruje sa na www.figaro.sk, kde vypíše kontaktné údaje a údaje z pokladničného bloku a uchová si doklad o tomto nákupe.

Do SMS súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. Súťažné SMS je možné́ odosielať̌ výlučne zo štandardných mobilných čísel slovenských mobilných operátorov. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní opätovného súťažného nákupu.

- Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho k odoslaniu jednej súťažnej SMS správy alebo k jednej online registrácii na www.figaro.sk (t.j. za nákup súťažného výrobku/súťažných výrobkov v súhrnnej minimálnej hodnote 2 EUR môže oprávnený účastník zaslať jednu súťažnú SMS správu alebo spraviť jednu online registráciu). V prípade opakovanej účasti, musí súťažiaci poslať nové údaje o ďalšom súťažnom nákupe, t.j. zakúpení ďalšieho súťažného výrobku/výrobkov.

- Cena spätnej SMS je 0,20 € s DPH.

- Prostredníctvom potvrdzujúcej spätnej spoplatnenej SMS správy bude súťažiaci informovaný o zaradení ním odoslanej SMS správy do súťaže.

- Po prijatí neplatnej SMS je súťažiacemu odoslaná bezplatná odpovedná SMS s výzvou na opravu.

- Súťažné SMS správy môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov prostredníctvom mobilných operátorov registrovaných pre územie SR. Zo súťaže sú vylúčené všetky SMS správy odoslané v inom než predpísanom tvare, SMS správy odoslané inak než z mobilného telefónu (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy doručené mimo doby trvania súťaže. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správ. Zo súťaže sú ďalej vylúčené všetky SMS správy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú pravidlám súťaže stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú rovnako vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení SMS správy, resp. súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.

- Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi, vyhlasovateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby im blízke. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

- Organizátor ani vyhlasovateľ nie sú zodpovední za prípadnú technickú poruchu na strane mobilných operátorov.

- Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu vyhlasovateľ alebo organizátor zasielal informácie týkajúce sa súťaže na číslo mobilného telefónu, z ktorého boli odoslané súťažné SMS správy.

 

  1. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI

- Pre získanie výhry musí vyžrebovaný účastník najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania výhernej SMS správy doručiť prostredníctvom SMS správy organizátorovi súťaže svoju doručovaciu adresu Organizátor si vyhradzuje právo kontroly a posúdenia platnosti súťažného pokladničného dokladu. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že sa údaje na pokladničnom doklade zhodujú s údajmi uvedenými v prijatej a vyžrebovanej súťažnej SMS správe alebo v online formulári (online registrácia).

- Žrebovanie výhercov sekundárnych výhier sa uskutoční každý týždeň z platných a doručených súťažných SMS správ, z platných online registrácií vždy za predchádzajúci súťažný týždeň, teda:

žrebovanie 8.9.2017 - zo súťažného týždňa 1.9.2017 - 7.9.2017

žrebovanie 15.9.2017 - zo súťažného týždňa 8.9.2017 - 14.9.2017

žrebovanie 22.9.2017 - zo súťažného týždňa 15.9.2017 – 21.9.2017

žrebovanie 29.9.2017 - zo súťažného týždňa 22.9.2017 - 28.9.2017

- Žrebovanie výhercu a náhradníka hlavnej výhry sa uskutoční zo všetkých platných a doručených súťažných SMS správ a zo všetkých platných online registrácií počas celej doby trvania súťaže, teda:

žrebovanie 4.10.2017 - z celej doby trvania súťaže: 1.9.2017 - 30.9.2017.

- Priebeh a platnosť žrebovania 4.10.2017 bude osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice o priebehu žrebovania.

- O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom potvrdzujúcej SMS správy odoslanej na číslo mobilného telefónu, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa alebo na číslo mobilného telefónu uvedeného pri online registrácii.

- Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor rozhodne o ďalšom postupe.

 - Ak bude počet sekundárnych výhier v danom žrebovaní nižší ako počet súťažiacich spĺňajúcich podmienky súťaže presúvajú sa neudelené výhry do nasledujúceho žrebovania

 - Ak aj po záverečnom žrebovaní zostanú z dôvodu nedostatočného počtu súťažiacich neudelené sekundárne výhry, tie prepadnú v prospech organizátora

- Sekundárne výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú pri kontaktovaní výhercu organizátorom súťaže, do 30 dní od splnenia všetkých podmienok.

 - Hlavná výhra bude odovzdaná výhercovi osobne, a to na adrese Autopolis s.r.o., Panónska cesta 32, 85104 Bratislava. Termín odovzdania bude upresnený po dohode usporiadateľa s výhercom.

 

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA                                                                                                                 

- Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.

- Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.

- Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.

- Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.

- Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného jednania či obchádzania pravidiel. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

- Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň súťažiaci vyjadruje a udeľuje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, so spracovaním osobných údajov ním uvedených za účelom ponuky obchodu a služieb a prieskumu trhu a to na dobu určitú (t.j. do troch rokov od začiatku súťaže), poprípade až do prípadného odvolania svojho súhlasu a súhlasí s bezplatným zverejnením svojho mena, priezviska, podobizne, obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch vyhlasovateľa a organizátora a na internetových stránkach. Súťažiaci rovnako udeľuje súhlas k e-mailovému a telefonickému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov vyhlasovateľa prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov, alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava - Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B. Sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť goodgames s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 65860/B. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu súťažiaceho je dobrovoľné a na spracovaní jeho osobných údajov sú založené podstatné princípy súťaže. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Subjekt údajov má právo k ich prístupu, je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za primeranú úhradu a v prípade porušenia svojich práv má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

- Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.figaro.sk

 

 V Bratislave, dňa 31. 8. 2017