Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Figaro Súťaž 2017

(ďalej len “Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

Mondelez Slovakia s.r.o., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47681225, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 97326/B (ďalej tiež „Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).

2. ZOV SÚŽAŽE:

„FIGARO Súťaž 2017“ (ďalej tiež „Súťaž“).

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:

Od 5.10.2017 do 15.11.2017 vrátane.

4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike s výnimkou osôb podľa bodu 5.3) týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“).

2) Pre účasť v Súťaži a prevzatie, resp. výber výhry u výhercov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas ich zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že tento súhlas zákonného zástupcu majú a na základe výzvy Usporiadateľa sú povinní ho predložiť.

3) Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4) Podmienkou účasti v Súťaži je nákup výrobkov Figaro v dobe trvania Súťaže v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota na území Slovenskej republiky v celkovom množstve minimálne 400g a zaslanie pokladničného bloku z takéhoto nákupu spôsobom podľa článku 6 týchto Pravidiel spolu s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom súťažiaceho na adresu: Súťaž–Mondelez Slovakia, s.r.o. Figaro, P. O. BOX 300, 830 00 Bratislava 3. Minimálne množstvo 400g vyššie uvedených výrobkov Figaro musí byť zakúpené v jednom nákupe a musí sa nachádzať na jednom pokladničnom bloku.

6. MECHANIKA SÚŤAŽE:

1) Súťažiaci zašle v obálke pokladničný blok z nákupu výrobkov Figaro v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota v celkovom množstve minimálne 400g, a to na adresu:

Súťaž –Mondelez Slovakia, s.r.o.  Figaro
P.O.BOX č. 300
830 00 Bratislava 3

2) Súťažiaci je povinný na obálku svojej zásielky uviesť svoje meno, priezvisko, prípadne titul a adresu na doručovanie v Slovenskej republike a na zadnú stranu pokladničného bloku je Súťažiaci povinný uviesť svoje telefónne číslo. V jednej obálke zasiela Súťažiaci iba jeden pokladničný blok z nákupu minimálne 400g výrobkov Figaro. V prípade, ak je v obálke zaslaných viac pokladničných blokov na ostatné sa neprihliada.

3) Súťažiaci sa však môže zúčastniť Súťaže aj s viacerými pokladničnými blokmi, a to tak, že každý pokladničný blok, spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, vloží do samostatnej obálky, ktorá bude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti a každú takúto obálku zašle na vyššie uvedenú adresu.

4) Zásielka s pokladničným blokom spĺňajúcim vyššie uvedené podmienky, musí byť doručená na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 20.11.2017.

7. VÝHRY:

1) Výhrami v súťaži sú:

 

2) Výhercovia budú vyžrebovaní dňa 22.11.2017 za prítomnosti notára. Zoznam výhercov bude uverejnený na web stránke coop.sk. Výhry budú odoslané výhercom najneskôr do 30 dní od ukončenia Súťaže na výhercom oznámenú adresu v Slovenskej republike prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

3) V prípade ak sa zásielka Usporiadateľovi vráti s poznámkou, že výherca zásielku neprevzal v odbernej lehote na pošte alebo že výherca je na uvedenej adrese neznámy, bude výherca kontaktovaný opätovne telefonicky alebo iným vhodným spôsobom za účelom prevzatia výhry. Pokiaľ sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 5 dní odo dňa, keď sa mu vrátila zásielka so zaslanou výhrou naspäť, nárok výhercu na výhru zaniká.

4) Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, ii. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie.

5) Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhier. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Usporiadateľa Súťaže je vylúčené.

6) Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.

7) Ak hodnota výhry presiahne 350 € predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

8. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1) Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s  usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, zrušenia či úpravy jej Pravidiel, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na web stránke figaro.sk.

2) Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci (alebo akákoľvek tretia osoba konajúca v prospech takéhoto Súťažiaceho) nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Súťaže, konal v rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Účasťou v Súťaži zaslaním pokladničného bloku z nákupu spôsobom podľa článku 6 týchto Pravidiel na adresu: Súťaž – Mondelez Slovakia, s.r.o. Figaro , P.O.BOX č.300, 830 00 Bratislava 3 dáva týmto Súťažiaci Usporiadateľovi dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo (ďalej aj ako „osobné údaje“). Usporiadateľ ako prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom účasti v Súťaži, a teda zapojenia sa Súťažiacich do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj ďalších úkonov za účelom doručenia výhry, s  uverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) v zozname výhercov, a to na dobu dvoch rokov od udelenia súhlasu. Súhlas je daný dobrovoľne a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti Prevádzkovateľovi Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú v prípade vylosovania poskytnuté notárovi, ktorý osvedčuje priebeh losovania. Súťažiaci ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú, v prípade výhry, poskytnuté COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 26, 827 18 Bratislavská zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 218/B za účelom ich zverejnenia na web stránke coop.sk v rozsahu meno a priezvisko Súťažiaceho.

2) Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zák. č. 122/2013 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

3) Súťažiaci ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

4) Súťažiaci ako dotknutá osoba pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Súťažiaci ako dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Súťažiaci nežije, jeho práva, ktoré mal ako dotknutá osoba  podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

5) Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracúvať len v súlade s týmito Pravidlami a príslušnými právnymi predpismi.

10. VEREČNÉ USTANOVENIA

1) Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné a konečné.

2) V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3) Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník (Súťažiaci) svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

4) Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke figaro.sk

5) Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania Súťaže.