Pravidlá

Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže

,, Pre chvíľu, ktorá nás spája“

Zmyslom tohoto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Pre chvíľu, ktorá nás spája“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených organizátorom tejto súťaže.

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA

 • Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
 • Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B.

TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.4.2018 do 30.4.2018 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
 • Notár zúčastňujúci sa na žrebovaní osvedčí, že priebeh žrebovania bol v súlade s týmito pravidlami.
 • Prijímanie online registrácií na www.figaro.sk s kontaktnými údajmi a údajmi na pokladničnom doklade sa končí dňom 30.4.2018 o 24:00 hod.

VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI

 • Účastníkmi súťaže sa stávajú tí spotrebitelia, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže.
 • Hlavnou výhrou je osobný automobil Hyundai i30 kombi v hodnote 17 345,81 € (s DPH).
 • Sekundárne výhry
  2000x selfie tyč FIGARO
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením.
 • V prípade, že hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 eur, získava výherca aj dodatočnú peňažnú výhru, ktorá zodpovedá výške povinných odvodov výhercu podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z..
 • Jeden súťažiaci sa môže zapojiť formou registrácie na www.figaro.sk. s údajmi uvedenými na pokladničných dokladoch. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní opätovného súťažného nákupu.
 • Výrobkami zaradenými do súťaže sa rozumejú ľubovoľné produkty značky FIGARO od Mondelēz International (ďalej len „súťažný výrobok“).
 • Zakúpenie vyššie uvedeného súťažného výrobku/výrobkov oprávňuje spotrebiteľa k účasti v súťaži za podmienok ustanovených týmto štatútom.

ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený účastník“).
 • Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:
  v termíne od 1.4.2018 do 30.4.2018 zakúpi kdekoľvek na území Slovenskej republiky ľubovoľný výrobok značky Figaro od Mondelēz International (ďalej len „súťažný nákup“) a zaregistruje sa na www.figaro.sk, kde vypíše kontaktné údaje a údaje z pokladničného bloku a uchová si doklad o tomto nákupe. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní opätovného súťažného nákupu.
 • Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho k jednej online registrácii na www.figaro.sk (t.j. za nákup súťažného výrobku/súťažných výrobkov môže oprávnený účastník spraviť jednu online registráciu). V prípade opakovanej účasti, musí súťažiaci poslať nové údaje o ďalšom súťažnom nákupe, t.j. zakúpení ďalšieho súťažného výrobku/výrobkov.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.
 • Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi, vyhlasovateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby im blízke. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI

 • Organizátor si vyhradzuje právo kontroly a posúdenia platnosti súťažného pokladničného dokladu. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že sa údaje na pokladničnom doklade zhodujú s údajmi uvedenými v online formulári (online registrácia).
 • Žrebovanie výhercu a náhradníka hlavnej výhry sa uskutoční zo všetkých platných online registrácií počas celej doby trvania súťaže, teda:

  6.4.2018 –  500 x selfie tyč Figaro v hodnote 10 eur

  13.4.2018 – 500 x selfie tyč Figaro v hodnote 10 eur

  20.4.2018 – 500 x selfie tyč Figaro v hodnote 10 eur

  27.4.2018 – 500 x selfie tyč Figaro v hodnote 10 eur

  2.5.2018 – osobný automobil Hyundai i30 kombi v hodnote 17 345,81 € (s DPH).

 • Priebeh a platnosť žrebovania 2.5.2018 bude osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice o priebehu žrebovania.
 • O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenej pri online registrácii.
 • Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor rozhodne o ďalšom postupe.
 • Ak bude počet sekundárnych výhier v danom žrebovaní nižší ako počet súťažiacich spĺňajúcich podmienky súťaže presúvajú sa neudelené výhry do nasledujúceho žrebovania
 • Ak aj po záverečnom žrebovaní zostanú z dôvodu nedostatočného počtu súťažiacich neudelené sekundárne výhry, tie prepadnú v prospech organizátora.
 • Sekundárne výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú nahlásenú pri kontaktovaní výhercu organizátorom súťaže, do 30 dní od splnenia všetkých podmienok.
 • Hlavná výhra bude odovzdaná výhercovi osobne, a to na adrese Autopolis s.r.o., Panónska cesta 32, 85104 Bratislava. Termín odovzdania bude upresnený po dohode usporiadateľa s výhercom.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
 • Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
 • Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
 • Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného jednania či obchádzania pravidiel. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň súťažiaci súhlasí s bezplatným zverejnením svojho mena, priezviska, podobizne, obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch vyhlasovateľa a organizátora a na internetových stránkach.
 • Účastník môže pri registrácii do súťaže vysloviť formou zaškrtnutia zvláštneho políčka súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a taktiež súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami. Súhlas nie je povinný, ale bez neho sa nie je možné zúčastniť tejto spotrebiteľskej akcie.
 • Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.figaro.sk

V Bratislave, dňa 31.3.2018