Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže

,, JARNÁ SÚŤAŽ FIGARO 2020“

Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“) je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže„Jarná súťaž Figaro 2020“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorýzáväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatkyz tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačnýchmateriáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejtosúťaže.

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA :

 • Vyhlasovateľom je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnomregistri pre kantón Zürich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, IČ DPH: SK2024061050, so sídlom Račianska 44, Bratislava, Slovakia, PSČ 83242, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 76056 (ďalej len„Vyhlasovateľ“).
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Plynárenská 3D, 82109Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „organizátor“).

TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE:

 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.3.2020 do 31.3.2020 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
 • Prijímanie online registrácií na www.figaro.sk s kontaktnými údajmi aúdajmi napokladničnom doklade sa končí dňom 31.3.2020 o 24:00 hod.

VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI:

 • Účastníkmi súťaže sa stávajú tí spotrebitelia, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže.

   

  Hlavnou výhrou je jednorazová finančná čiastka vo výške 10 000 EUR

  Sekundárne (denné) výhry

  Peňažné poukážky:

  100 x € 100

 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani
  z príjmov 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením.
 • V prípade, že hodnota jednej peňažnej výhry presiahne 350 eur, získava výherca aj dodatočnú peňažnú výhru, ktorá zodpovedá výške povinných odvodov výhercu podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z.

ÚČASTNÍK SÚŤAŽE:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky a slovenským telefónnym číslom (ďalej len „oprávnený účastník“).
 • Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:

  v termíne od 1.3.2020 do 31.3.2020 zakúpi kdekoľvek na území Slovenskej republiky ľubovoľný výrobok/výrobky značky Figaro od Mondelēz International (ďalej len „súťažný nákup“) a vytvorí si súťažný účet na www.figaro.sk, kde vypíše kontaktné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo), nahrá snímok pokladničného bloku a uchová si doklad o tomto nákupe.

 • Opakovaná účasť v súťaži je možná vykonaním opätovného súťažného nákupu výrobku/výrobkov. Nový pokladničných blok nahráva súťažiaci po prihlásení na svoj už vytvorený súťažný účet.
 • Výrobkami zaradenými do súťaže sa rozumejú ľubovoľné produkty značky FIGARO od Mondelēz International (ďalej len „súťažný výrobok“), resp. súťažné výrobky z ponuky, ktorá je uvedená na www.figaro.sk/naseprodukty.
 • Každý pokladničný bloček môže byť nahratý do súťaže len raz. Pri zistení opakovaného nahratia rovnakého pokladničného bloku na rovnaký súťažný účet alebo na viac súťažných účtov, je súťažiaci zo súťaže vylúčený.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor súťaže.
 • Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi, vyhlasovateľovi, prevádzkovateľovi, technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby im blízke. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo porušia pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené. Na osoby zo súťaže vylúčené sa pozerá, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.

ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI:

 • Organizátor si vyhradzuje právo kontroly a posúdenia platnosti súťažného pokladničného dokladu. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že sa údaje na uschovanom pokladničnom doklade zhodujú s nahranou fotografiou pokladničného bloku.

 

 • Sekundárne (denné) výhry
 • Peňažné poukážky: 100 x € 100
 • Žrebovanie výhercov dennej výhry sa uskutoční z platných online nahratých pokladničných blokov počas celej doby trvania súťaže, teda:
  od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
 • Každý deň budú náhodne vyžrebovaní 3-4 výhercovia, celkom 100 výhercov za súťažný mesiac.
 • Každý účastník súťaže sa môže stať výhercom dennej výhry len raz po dobu trvania súťaže. Všetci výhercovia denných výhier ale budú zaradení do žrebovania o hlavnú výhru.
 • Výhercovia sa o dennej výhre dozvedia hneď po nahratí pokladničného bloku na svoj súťažný účet na www.figaro.sk, a to prostredníctvom oslavnej animácie.
 • O svojej výhre bude výherca tiež vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri online registrácii do 5 pracovných dní. Výherca bude vyzvaný k zaslaniu čísla jeho bankového účtu (prípadne čísla IBAN a SWIFT, ak je to s ohľadom na typ bankového účtu nutné), na ktorý mu bude vyplatená výhra. Pokiaľ výherca na informačný e-mail neodpovie a/alebo neuvedie požadované údaje do stanovenej lehoty 20 dní, výhra mu nebude zaplatená a prepadá v prospech vyhlasovateľa. Výhry budú odoslané najneskôr do 30 dní od doručenie emailu s požadovanými údajmi.

 

 • Finálna (Hlavná) výhra
 • Žrebovanie jednorazovej finančnej čiastky vo výške 10 000 EUR prebehne do 7. 4. 2020.
 • Priebeh a platnosť žrebovania budú osvedčené notárom vo forme notárskej zápisnice o priebehu žrebovania.
 • O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri online registrácii do 5 pracovných dní.
 • Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhra pripadá náhradníkovi.
 • Ak aj po záverečnom žrebovaní zostanú z dôvodu nedostatočného počtu súťažiacich neudelené sekundárne výhry alebo z dôvodu vyžrebovaných výhercov, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušili pravidlá súťaže, sú súbežne s losovaním hlavnej výhry vyžrebovaní aj náhradní výhercovia zvyšných sekundárnych výhier.
 • Hlavná výhra bude odovzdaná výhercovi osobne formou šeku, a to na adrese PR.Konektor s.r.o., Plynárenská 3D, 82109 Bratislava – Ružinov. Termín odovzdania bude spresnený po dohode usporiadateľa s výhercom. O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri online registrácii do 5 pracovných dní, prípadne telefonicky. V prípade, že výherca nezareaguje do 30 dní od oznámenia výhry alebo nebude výherca komunikovať (nebude možné dohodnúť termín odovzdania šeku ani do 15. júna), výhra prepadá náhradníkovi.
 • Zoznam výhercov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením mena a prvého písmena priezviska bude uverejnený na webovej stránke www.figaro.sk od 10. 4. 2020.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Účasťou v tejto súťaži záujemca udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely realizácie tejto súťaže.
 • Osobné údaje súťažiacich v rozsahu vyžiadanom pri registrácii (t.j. meno, priezvisko, email a telefónne číslo) a pri následnej komunikácii s výhercami (číslo bankového účtu, prípadne číslo IBAN, SWIFT), ďalej len „osobné údaje“, budú spracované za účelom organizácie tejto súťaže, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov na výhernom zozname, ochranu práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže.
 • V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov bude usporiadateľ Osobné údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov:
    – plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (t.j. súťaže) a prijatie opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“),
    – dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (t.j. súťaží) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a
    – uplatnenie oprávneného záujmu na ochranu vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. (F) GDPR, ak dôjde ku sporu v súvislosti s verejným prísľubom (t.j. súťažou).
 • Doba spracovania Osobných údajov je doba trvania súťaže a ďalej po dobu jedného roka po jej skončení. Po uplynutí tejto doby uchovania môže usporiadateľ spracovávať Osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov usporiadateľa, najmä ochranou právnych nárokov.
 • Spracovanie Osobných údajov sa riadi najmä týmito pravidlami a vo veciach, ktoré tieto pravidlá výslovne neupravujú, sa riadia Vyhlásením o ochrane osobných údajov správcu > http://bit.ly/OchranaOsobnychUdajov
 • Poskytnutie Osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.
 • Správcom Osobných údajov poskytnutých súťažiacim je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, IČ DPH: SK 2024061050, so sídlom Račianska 44, Bratislava, Slovakia, PSČ 83242, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 76056. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.
 • Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte na súťažných webových stránkach > http://bit.ly/FigaroKontaktnyFormular. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej adrese alebo prostredníctvom súťažných webových stránok, kde môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho Osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.
 • Súťažiaci má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t.j. hlavne súťažiaci má právo na informácie a prístup k Osobným údajom a právo na opravu svojich Osobných údajov, blokovanie nesprávnych Osobných údajov a ďalšie práva, ktoré sú bližšie špecifikované vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spracovanie Osobných údajov súťažiacich nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu.
 • Organizátor rovnako nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu, najmä uvedenie chybného čísla účtu. Výherca ručí za správnosť poskytnutého čísla bankového účtu. Organizátor ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
 • Nevyzdvihnuté výhry prepadajú naspäť vyhlasovateľovi.
 • Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
 • Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného konania či obchádzania pravidiel. Organizátor má právo primeraným spôsobom overiť si plnenie pravidiel, vrátane práva vyzvať účastníkov, aby plnenie pravidiel doložili. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň súťažiaci súhlasí s bezplatným zverejnením svojho mena a prvého písmena priezviska v zozname výhercov na internetových stránkach www.figaro.sk.
 • Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na súťažných webových stránkach www.figaro.sk.

  V Bratislave, dňa 1. 3. 2020