Pravidlá súťaže

“Kúp Figaro produkty za 1 EUR a hraj o darčekové poukazy v hodnote 11 000 EUR”
(ďalej len “pravidlá súťaže ” alebo “štatút“)

Úplné pravidlá
  • Usporiadateľ: Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh- Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – odštepný závod Česká republika, IČO: 014 35 485, so sídlom Praha 8 – Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 76056 (ďalej len „usporiadateľ“).
  • Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČO: 27709540, so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125558 (ďalej len „organizátor“).
1. Doba trvania a miesto konania súťaže

Súťaž s názvom „Kúp Figaro produkty za 1 EUR a hraj o darčekové poukazy v hodnote 11 000 EUR“ (ďalej len ako „súťaž“) bude realizovaná v termíne od 1. 9. 2018 00:00:00 hod. do 30. 9. 2018 23:59:59 hod. (ďalej tiež „doba trvania súťaže“) v sieti predajní spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., IČO: 31 321 828, so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 366/B, umiestnených na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže alebo sieť predajní TESCO“).

2. Podmienky účasti:

2.1. Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

2.2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, usporiadateľovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zákona ć. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Osoby nesplňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú usporiadateľom vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených pre účasť v súťaži a pre získanie výhry v súťaži. Usporiadateľ je oprávnený podmienky pre účasť v súťaži kedykoľvek skontrolovať. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Účastník súťaže bude vylúčený tiež najmä, nie však výlučne, v prípade že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Usporiadateľ rozhoduje s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia aj o všetkých ostatných prípadných sporoch a v otázkach spojených s touto súťažou.

3. Súťažné výrobky

Súťaž sa vzťahuje na výrobky nasledujúcich značiek, ktoré sú v dobe trvania súťaže predávané v mieste konania súťaže:
Všetky druhy výrobkov predávané pod značkou FIGARO v sietí predajni Tesco.
(ďalej len „súťažné výrobky“).

4. Mechanika

4.1.Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci, ktorý v dobe trvania súťaže, v sieti predajní TESCO alebo v internetovom obchode www.itesco.sk, v rámci toho istého nákupu zakúpil súťažné výrobky v ľubovoľnej kombinácii v minimálnej súhrnnej hodnote 1 EUR vrátane DPH (ďalej len „súťažný nákup“). Ako dôkaz o vykonaní súťažného nákupu je súťažiaci povinný uschovať si pokladničný doklad preukazujúci vykonanie tohto súťažného nákupu (tj. pokladničný doklad musí preukazovať zakúpenie súťažných výrobkov v minimálnej súhrnnej hodnote 1 EUR vrátane DPH v dobe konania sútaže a mieste konania súťaže; ďalej len „Pokladničný doklad“).

4.2.Do súťaže sa súťažiaci následne zapojí tak, že v dobe trvania súťaže na webovej stránke www.figaro.sk (ďalej len „Súťažný web“) vyplní k tomu určený registračný formulár, ktorým sa zaregistruje do súťaže; v rámci registračného formulára je súťažiaci povinný nahrať plne čitateľnú fotokópiu (sken) Pokladničného dokladu, zvoliť si preferenciu v prípade výhry a ďalej vyplniť kontaktné údaje na seba v rozsahu e-mail.

4.3.Súťažiaci budú v súťaži identifikovaní prostredníctvom e-mailovej adresy; v prípade opakovanej registrácie do súťaže je súťažiaci povinný vyplniť v rámci registračného formulára vždy rovnakú e-mailovú adresu, v opačnom prípade bude zo súťaže vylúčený. Účastník súťaže musí mať oprávnenie na používanie e-mailovej adresy, ktorú použil na registráciu do súťaže, v prípade, ak súťažiaci zneužije na registráciu do súťaže e-mailovú adresu tretej osoby, považuje sa to za rozpor s článkom 2 týchto pravidiel súťaže a súťažiaci bude zo súťaže vylúčený. Povinnosť vierohodne preukázať uvedenú skutočnosť má súťažiaci

4.4. V prípade výhry bude výherca požiadaný o doplnenie osobných údajov nutných
na zabezpečenie odovzdania výhry organizátorom súťaže. Výherca musí doplniť kontaktné údaje na seba v rozsahu: Meno, Priezvisko, Ulica a číslo popisné, Mesto a poštové smerovacie číslo, Telefón. Tieto údaje organizátor využije výhradne na odovzdanie výhry.

4.5.Za účastníka súťaže sa pri pochybnostiach považuje osoba, ktorá má Pokladničný doklad preukazujúci vykonanie príslušného súťažného nákupu vo svojej oprávnenej držbe. Povinnosť vierohodne preukázať uvedenú skutočnosť má súťažiaci.

4.6.Do súťaže sa možno prihlásiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom dokumentovaným novým Pokladničným dokladom. Súťažiaci je povinný uschovať si originály všetkých Pokladničných dokladov dokumentujúcich súťažné nákupy, na ktorých základe sa do súťaže zapojil; ak súťažiaci nebude schopný i na výzvu organizátora predložiť originály všetkých Pokladničných dokladov, ktorými sa do súťaže zapojil, bude zo súťaže vylúčený.

5. Výhry:

5.1. V súťaži sa hrá o darčekové poukazy na tovar a služby predávané v obchodoch
OBI, KIKA a IKEA v Slovenskej republike s nasledovnou špecifikáciou:
− 1x darčekový poukaz v hodnote 5000 EUR vrátane DPH
− 5x darčekový poukaz v hodnote 500 EUR vrátane DPH
− 70x darčekový poukaz v hodnote 50 EUR vrátane DPH

5.2. Celkovo sa súťaží o76 ks darčekových poukazov. tj. počas celej doby trvania súťaže bude vylosovaných celkovo 76 výhercov. Výherca je povinný sa vždy riadiť podmienkami, ktoré budú uvedené na darčekovom poukaze, najmä termínom jeho platnosti.

5.3. Každý súťažiaci je povinný si pri každej registrácii do súťaže zvoliť, do ktorého z ponúkaných obchodov (tj. OBI, KIKA alebo IKEA) si praje obdržať darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote. Túto skutočnosť oznamuje zaškrtnutím jednej z 3 možností v priebehu registrácie do súťaže prostrednícvom Súťažného webu.

5.4. Výhra bude každému výhercovi odovzdaná najneskôr do 31.10.2018 nasledovným spôsobom: Súťažiacim bude výhra odovzdaná prostredníctvom služby ceniny Slovenskej pošty, a.s. a to na adresu, ktorú výherca uvedie v odpovedi na výzvu organizátora podľa ods.6.3. tohto štatútu. Všetky tieto výhry budú na určené adresy odoslané najneskôr do 60 dní od uplynutia doby trvania súťaže. Výherca je povinný prevziať výhru v súlade s podmienkami Slovenskej pošty, a.s., pričom výherca je najmä povinný rešpektovať príslušnú lehotu na prevzatie výhry, nakoľko po uplynutí tejto doby výhra prepadá v propsech usporiadateľa. Organizátor súťaže neručí za služby poskytnuté Slovenskou poštou, a.s. a neručí za riadne doručenie výhier Slovenskou poštou, a.s.

6. Určenie výhercov:

6.1. Dňa 10. 10. 2018 v 10:00 za prítomnosti i organizátora a 2 svedkov bude vykonané žrebovanie výhercu spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne registrovali do súťaže, losovanie v ktorom budú vylosovaní výhercovia všetkých výhier.

6.2. Výhercom súťaže môže byť len ten súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky súťaže.

6.3. Výherca bude o svojej výhre informovaný tak, že obdrží nasledujúci deň po losovaní e-mail s výzvou, aby do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaslal organizátorovi údaje potrebné k prevzatiu výhry. (viď ods. 6.4).

6.4. Vylosovaný výherca bude prostrednícvom e-mailu, ktorým sa registroval do súťaže vyzvaný na doplnenie osobných údajov potrebných k zabezpečeniu odovzdania výhry organizátorom súťaže. Výherca je povinný doplniť svoje osobné údaje potrebné na identifikáciu výhercu v rozsahu: Meno, Priezvisko, Ulica a súpisné číslo, Mesto a poštové smerovacie číslo, telefón. Tieto údaje budú organizátorom využité výhradne pre účely odovzdania výhry.

6.5.V prípade, že výherca nedoplní a nezašle organizátorovi osobné údaje v rozsahu podľa odseku 6.4 v lehote do 7 dní odo dňa doručenia e-mailu organizátora, ktorým ho vyzval na doplnenie údajov, podľa odseku 6.3 týchto pravidiel, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený a výhra bez náhrady prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Účasťou v súťaži spôsobom podľa čl. 4 štatútu účastník súťaže vyslovuje súhlas s podmienkami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie usporiadateľom v rozsahu potrebnom na účasť v súťaži v rozsahu e-mailová adresa a údaje z pokladničného bloku a v prípade výhercu súťaže v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov podľa ods. 6.4 tohto štatútu a údajov z Pokladničného dokladu (ďalej len ako “osobné údaje”).

7.2. Usporiadateľ súťaže, v postavení prevádzkovateľa týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže resp. súťažiacich ako dotknutých osôb:

1) Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Mondelez Europe Services GmbH – odštepný závod Česká republika, Praha 8 – Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO: 014 35 485 zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka č. 76056 kontaktné údaje: …… tel. číslo: …. e-mail: …….. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2) Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je: Adam Veselý Tel. číslo: 602 293 372 e-mail: adam.vesely@g-in.cz

3) Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým sú tieto pravidlá súťaže ako forma dohody o právach a povinnostiach súťažiacich a Prevádzkovateľa, za účelom umožnenia účasti súťažiaceho v súťaži, a teda zapojenia sa súťažiaceho do súťaže, možnosti preverenia splnenia podmienok súťažiaceho v súťaži, zaradenia do databázy súťažiacich v tejto súťaži, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry.

4) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

5) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:
Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa týchto pravidiel súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa súťažiaci nemôže zúčastniť súťaže.

6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príjemca osobných údajov sú:

a) osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),

b) ďalšie osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.

c) poštový podnik, kuriérske spoločnosti a/alebo iné osoby poskytujúce poštové služby alebo vykonávajúce doručovanie

d) zmluvný partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže

e) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

7) Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu 3 mesiace od ukončenia súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností usporiadateľa. V prípade, ak Poskytovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu.

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:

a) účele spracúania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli oobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,

h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu zaslaním e-mailu na adresu adam.vesely@g-in.cz

Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

8. Všeobecné ustanovenia:

1.Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá súťaže bezvýhradne dodržiavať.

2.Usporiadateľ ani organizátor nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom alebo tretím osobám v súvislosti s užívaním výhier.

3.Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Usporiadateľ týmto nie je účastníkom súťaže nijako inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Za vady spojené s užívaním výhry nenesie usporiadateľ ani organizátor súťaže žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora. Prípadné reklamácie je súťažiaci povinný uplatňovať priamo u poskytovateľa výhry. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

4.Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté zo strany poskytovateľa výhier tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Usporiadateľ ani organizátor súťaže nie sú zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži.

5.Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v tejto súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie správ vrátane potvrdenia registrácií.

6.V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov, sa aplikujú prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže.

7.Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo bez náhrady zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, zmeny sa vykonajú písomne formou dodatku.

8. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, takáto výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa ustanovení § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

9.Výherca je uzrozumený so skutočnosťou a berie na vedomie, že výhra môže podliehať aj odvodovej povinnosti na zdravotné poistenie.

10.Úplné pravidlá súťaže sú uverejnené na Súťažnom webe www.figaro.sk.

V Prahe dňa 30. 8. 2018