Používame vlastné cookies i cookies tretích strán, aby sme Vám umožnili lepšie prechádzanie stránkou a k analýze Vášho správania pri prechádzaní stránkou. Pre viac informácií a získanie konfigurácie vyberte stránku Politika Cookies.
Pokiaľ budete pokračovať v prechádzaní stránok, vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Prijať cookies Čo sú cookies?

Zatvoriť

Podmienky používania

Váš súhlas

Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, se sídlem Račianska 44, Bratislava, PSČ: 832 42, Slovensko, IČ: 47 031 140, zapsán v OR u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl Po, vložka 2199/B (dále jen “Mondelez”), sú vám k dispozícii na informačné účely. Prístupom na tieto stránky alebo ich použitím súhlasíte s týmito Podmienkami použitia a Zásadami ochrany osobných údajov. V prípade, že s týmito Podmienkami použitia a Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemali by ste tieto stránky používať.

Vaše použitie internetových stránok

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú tieto stránky poskytnuté pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete meniť, upravovať, kopírovať, šíriť, prenášať, zobrazovať, prevádzať, reprodukovať, publikovať, poskytovať licenciu, vytvárať odvodené práce, opisovať ani predávať akékoľvek informácie, softvér, výrobky alebo služby získané z týchto stránok. Môžete zobrazovať a elektronicky kopírovať, sťahovať a tlačiť časti materiálu obsiahnutého na týchto stránkach na svoje osobné a nekomerčné účely, za predpokladu, že ste nepozmenili, nevymazali žiadny copyright, ochrannú známku ani iné označenie duševného vlastníctva. Akékoľvek iné použitie materiálov na týchto stránkach, vrátane, nie však výlučne, úpravy, reprodukcie, šírenie, opätovné publikácie, zobrazovanie alebo prenos obsahu týchto stránok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mondelez, je zakázané.
Akýkoľvek materiál, ktorý sťahujete, vrátane, nie však výlučne, softvéru, súborov, grafiky, dát alebo akéhokoľvek iného obsahu, je majetkom spoločnosti Mondelez alebo držiteľov jej licenčných práv. Pri sťahovaní sú vám tieto materiály poskytnuté spoločnosťou Mondelez na základe licencie, ktorá je odvolateľná. Spoločnosť Mondelez si ponecháva úplné a kompletné práva na softvér a na všetky s ním spojené práva duševného vlastníctva. Materiál nesmiete ďalej šíriť alebo predávať, ani nesmiete prepracovávať, rozoberať alebo inak meniť na akúkoľvek inú formu.

Materiál, ktorý odosielate

Beriete na vedomie a potvrdzujete, že ste zodpovední za akékoľvek vami odoslané materiály, vrátane, nie však výlučne, dodržanie zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, pôvodnosti a zachovania autorských práv takýchto materiálov. Nesmiete odosielať, nahrávať, šíriť alebo inak publikovať prostredníctvom týchto stránok akýkoľvek obsah, ktorý je hanlivý či urážlivý, ohováračský či nactiutŕhačský, neslušný či obscénny, zastrašujúci či ohrozujúci, zasahujúci do osobných alebo verejných práv, nevhodný či hrubý, nezákonný alebo inak nevyhovujúci či problematický, alebo ktorý môže predstavovať trestný čin alebo k nemu nabádať, porušovať práva akékoľvek strany alebo inak porušovať právnu zodpovednosť alebo akýkoľvek zákon. Na tieto stránky nesmiete nahrávať žiadny komerčný obsah. Autorské práva k všetkému materiálu, ktorý odošlete, a všetky súvisiace práva, ktoré vám už náležia, zostávajú vám. Odoslaním materiálu však udeľujete spoločnosti Mondelez časovo neobmedzenú, neodvolateľnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu platnú vo všetkých krajinách sveta, ktorá ju oprávňuje reprodukovať, prispôsobovať, upravovať, prekladať, zverejňovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať a šíriť akýkoľvek materiál, ktorý odošlete. Spoločnosť Mondelez reaguje na upozornenie ohľadom údajného porušenia autorských práv, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu autorských práv, a to vždy primerane vhodným spôsobom, ktorý môže spočívať o. i. tiež v odstránení vloženého materiálu, ktorý s prihliadnutím k dostupným informáciám pravdepodobne porušuje akékoľvek autorské práva.
Okrem vami zadaných osobných údajov môžeme zhromažďovať, podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, všetky poznámky, návrhy, nápady, grafické zobrazenia alebo iné informácie, ktoré odovzdáte spoločnosti Mondelez prostredníctvom týchto stránok, ktoré sa stanú vlastníctvom spoločnosti Mondelez, aj v prípade, že je táto dohoda neskôr ukončená. Mondelez a jeho poverené firmy budú môcť voľne kopírovať, predkladať, šíriť, zahŕňať a inak používať materiály, ktoré odovzdáte na akékoľvek a všetky komerčné alebo nekomerčné účely, a to bez akýchkoľvek záväzkov týkajúcich sa kompenzácie voči vám alebo iným za dotknuté materiály.

Vyhlásenie

Spoločnosť Mondelez nedáva žiadne záruky ani zaistenia týkajúce sa presnosti alebo kompletnosti obsahu týchto stránok. Tieto stránky a materiály, informácie, služby a výrobky na týchto stránkach, vrátanie textu, grafiky a odkazov, sú poskytnuté „tak, ako sú“, bez akejkoľvek zodpovednosti za chyby a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovne vyjadrených alebo implicitných či domnelých. Spoločnosť Mondelez potvrdzuje všetky zákonom stanovené záruky, či už výslovne zákonom vyjadrené alebo implicitné či predpokladané, vrátane, nie však výlučne, záruky neporušovania zákona a zákonných záruk súvisiacich s obchodným rokovaním alebo plnením záväzkov. Mondelez nedáva žiadne záruky týkajúce sa použitia materiálov na týchto stránkach, čo sa týka ich kompletnosti, správnosti, presnosti, adekvátnosti, použiteľnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti alebo iné záruky. Okrem vyššie uvedeného, vy (nie však Mondelez) prijímate všetky náklady za akúkoľvek nevyhnutnú údržbu, úpravy alebo opravy. Toto vyhlásenie nemá vplyv na vaše zákonné práva týkajúce sa nákupu výrobkov.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Mondelez nebude v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, sankčné, náhodné, penalizované alebo následné škody, alebo v akejkoľvek inej súvislosti, ani v prípade, že by bol Mondelez vopred upozornený na možnosť vzniku takých škôd, či už pri rokovaní podľa zmluvného vzťahu, nedbalosti alebo v akejkoľvek inej súvislosti, vznikajúcej z alebo v spojitosti s použitím, nemožnosti použitia alebo vykonávania informácií, služieb, výrobkov a materiálov, ktoré sú dostupné na týchto stránkach. Tieto obmedzenia platia bez ohľadu na to, že sa tým poruší základný účel takto limitovaného nápravného opatrenia. Aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam, žiadna tu uvedená informácia neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Mondelez za osobné zranenie spôsobené jej nedbalosťou.

Odškodnenie

Súhlasíte, že odškodníte, budete brániť a udržiavať bezúhonnosť spoločnosti Mondelez, jej pracovníkov, manažmentu, zamestnancov, zástupcov, držiteľov licencie a dodávateľov pred akýmikoľvek stratami, výdajmi, škodami a nákladmi, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie a súdnych poplatkov, ktoré vzniknú na základe akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo na základe akejkoľvek aktivity spojenej s vaším internetovým účtom (vrátane nedbalostného alebo úmyselne škodlivého konania), spôsobenej vami alebo akoukoľvek inou osobou pristupujúcou na tieto stránky s použitím vášho internetového účtu.

Zabezpečenie

Prostredníctvom týchto stránok neposkytujeme rady na investície, a materiály na stránkach nesmú byť považované ako ponuka na predaj alebo navádzanie k ponuke na kúpu akýchkoľvek cenných papierov spoločnosti Mondelez Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Pokiaľ sa rozhodnete použiť akýkoľvek materiál dostupný na týchto stránkach pri rozhodovaní, či kúpiť alebo predať cenné papiere spoločnosti Mondelez Inc. alebo jej dcérskych spoločností, buďte si, prosím, vedomí, že materiál na týchto stránkach odráža len výkonnosť v minulosti a historické informácie, a také údaje nie sú nevyhnutne ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

Odkazy na ďalšie internetové stránky

Na týchto stránkach môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Mondelez nekontroluje tieto stránky a váš prístup na ne je výhradne na vaše vlastné riziko. Mondelez nijako neschvaľuje žiadne výrobky alebo informácie uvedené na stránkach, ktoré môžete prostredníctvom týchto stránok navštíviť. Skontrolujte adresu URL uvedenú vo vašom internetovom prehliadači, aby ste zistili, či sa stále nachádzate na stránkach Mondelez alebo na inej internetovej stránke.

Jurisdikcia

Spoločnosť Mondelez riadi a prevádzkuje tieto stránky zo Slovenskej republiky. Tieto stránky sú určené len pre Slovenskú republiku a spoločnosť Mondelez žiadnym spôsobom nezaručuje, že materiály na týchto stránkach sú vhodné na použitie mimo Slovenskej republiky. Ak používate stránky z miesta nachádzajúceho sa mimo Slovenskej republiky, ste výhradne zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek miestnych platných zákonov. Nesmiete používať ani exportovať materiály na týchto stránkach spôsobom, ktorý by porušoval exportné zákony a predpisy Slovenskej republiky. Akýkoľvek právny nárok týkajúci sa webových stránok alebo vášho použitia týchto stránok sa musí riadiť zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na konflikt zákonných ustanovení, a vy súhlasíte s tým, že táto jurisdikcia a súdna príslušnosť v akýchkoľvek právnych úkonoch priamo alebo nepriamo vznikajúcich alebo sa týkajúcich týchto stránok bude na súdoch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike.

Zmeny týchto internetových stránok a týchto Zmluvných podmienok

Poskytnutím materiálov na týchto stránkach spoločnosť Mondelez nezaručuje, že tieto materiály vám zostanú k dispozícii. Spoločnosť Mondelez je oprávnená kedykoľvek ukončiť akúkoľvek časť týchto stránok bez toho, že by vás upozornila. Mondelez si tiež vyhradzuje právo na zmenu zmluvných podmienok a oznámení, podľa ktorých sú tieto stránky poskytované a vaše používanie týchto stránok po akýchkoľvek takýchto zmenách bude považované za súhlas s takýmito upravenými Zmluvnými podmienkami. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne kontrolovať tieto Podmienky použitia, aby ste overili, či nedošlo k ich zmene.

Ukončenie platnosti zmluvy

Táto zmluva je platná do jej ukončenia ktoroukoľvek stranou. Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť zničením všetkých materiálov získaných z týchto stránok, spolu so všetkou súvisiacou dokumentáciou a všetkými kópiami a inštaláciami. Spoločnosť Mondelez môže túto zmluvu kedykoľvek ukončiť aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ, podľa jej výhradného posúdenia, porušíte akékoľvek podmienky tejto zmluvy. Pri ukončení musíte zničiť všetky materiály.

Rôzne ustanovenia

Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy nezákonné, neplatné, bez účinku alebo právne neúčinné, zvyšné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. Toto je celé znenie dohody medzi vami a spoločnosťou Mondelez týkajúce sa všetkých aspektov vášho použitia týchto stránok.
© 2014 Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko. Všetky práva vyhradené.

Zatvoriť

Ochrana dát

Politika ochrany súkromia

1. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme

Na našich stránkach sústreďujeme ako informácie osobnej identifikácie, tak agregátne informácie.

Informácie osobnej identifikácie sa vzťahujú na osobu – napr. meno, adresa, telefónne číslo, fotografia, e-mailová adresa, číslo kreditnej karty atď. Zhromažďujeme iba informácie osobnej identifikácie od osôb, ktoré nám ich poskytnú dobrovoľne a vedome, napr. pri registrácii na tieto stránky alebo poskytnutím mena a adresy a vyžiadaním ďalších kontaktov od Vás. Nepožadujeme, aby ste sa registrovali alebo poskytli tieto informácie na to, aby ste si stránky prezerali alebo aby ste mali prístup k ich obsahu.

Agregátne informácie sa vzťahujú napríklad na to, koľko spotrebiteľov navštívilo stránky, ktoré stránky navštívili, aké informácie sťahovali, typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, meno Vášho internetového poskytovateľa (napr. AOL) a podobne. Keď navštívite naše stránky, automaticky zhromažďujeme tieto informácie a kombinujeme ich s podobnými informáciami o všetkých ďalších návštevníkoch. Tieto informácie nám neumožňujú identifikovať Vás ako osobu. Zhromažďovaním týchto informácií sa dozvedáme, ako najlepšie nastaviť naše stránky pre našich návštevníkov.

2. Ako sú informácie zhromažďované

Ako sme uviedli vyššie, informácie osobnej identifikácie sú od Vás zhromažďované priamo a s Vaším vedomím. Takže, keď sa registrujete na tieto stránky, sústreďujeme informácie, ktoré poskytnete. Keď vstúpite do propagačnej akcie, sústreďujeme informácie potrebné na Vašu účasť a na to, aby sme splnili naše povinnosti voči Vám. Keď nám posielate e-mail, zaznamenávame e-mailovú adresu, ktorú uvediete, aby sme Vám mohli odpovedať.

Sústreďujeme tiež agregátne, neosobné informácie priebežne, keď si prezeráte naše internetové stránky. Sústreďovanie týchto neosobných informácií je vykonávané buď prostredníctvom technológie „cookie“, alebo „web beacons“ (tiež nazývanými 'jednopixlové gify'), ako je to vysvetlené ďalej.

3. Cookies

Prečo používame cookies

Tak ako mnoho iných spoločností, aj my používame technológiu „cookie“ pri prístupe a odchode z našich stránok. Cookies sú čiastočky informácií, ktoré internetové stránky prenášajú na harddisk jednotlivca na účely vedenia záznamov. Zlepšujú Vašu online skúsenosť tým, že ukladajú Vaše preferencie, keď navštevujete určitú stránku. Tieto dáta sú používané iba agregátne a cookies neobsahujú informácie osobnej identifikácie a nemôžu profilovať náš systém alebo sústreďovať informácie z Vášho harddisku.

Keď si prezeráte naše stránky, môžeme umiestniť „cookie“ do Vášho počítača. Dočasné cookies sú používané na také účely, ako je počítanie počtu návštev na našich stránkach. Tieto dočasné cookies sú odstránené, keď ukončíte prácu s prehliadačom. Keď sa prihlásite, tento typ cookie nám povie, či ste nás už predtým navštívili alebo ste nový návštevník. Cookies neobsahujú žiadne osobné informácie o Vás, ani nám neposkytujú žiadny spôsob, ako Vás kontaktovať, a cookie nevyberá žiadne informácie z Vášho počítača. Používame cookies, aby nám pomohli identifikovať vlastnosti stránok a informácií, o ktoré máte najväčší záujem, tak, aby sme Vám mohli poskytnúť viac toho, čo si prajete.

Časť „pomoc“ na toolbare vo väčšine prehliadačov Vám povie, ako zabrániť tomu, aby Váš prehliadač prijímal nové cookies, ako to urobiť, aby Vás prehliadač informoval o tom, že ste dostali nové cookie, alebo ako znemožniť cookies úplne. Pamätajte si však, že cookies Vám umožňujú plne využívať všetky najnovšie vlastnosti stránok spoločnosti Mondelez. Viac informácií o cookies je možné nájsť na www.allaboutcookies.org.

Umožniť/Zakázať Cookies

Máte možnosť prijímať alebo odmietať cookies úpravou nastavenia Vášho prehliadača. Môže sa však stať, že nebudete môcť používať všetky interaktívne vlastnosti našich stránok, keď sú cookies zakázané.

Čo môžem urobiť pre to, aby som riadil cookies, ktoré sú uložené na mojom počítači? Existuje množstvo spôsobov na riadenie cookies. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, musíte zabezpečiť, aby bol každý prehliadač upravený tak, aby vyhovoval Vašim preferenciám týkajúcich sa cookies. Niektoré moderné prehliadače majú vlastnosť, ktorá bude analyzovať politiku ochrany súkromia internetových stránok a umožnia používateľovi kontrolovať jeho potreby súkromia. Tie sú známe ako charakteristiky „P3P“ (Privacy Preferences Platform).

Môžete jednoducho zmazať všetky cookies, ktoré boli inštalované v adresári cookie Vášho prehliadača. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali nájsť „cookies“ vo funkcii „pomoc“ na získanie informácií, kde nájdete Váš adresár cookies.

Viac o Cookies

Na čo sú cookies relácie používané? Internetové stránky používajú cookies relácie zvyčajne na to, aby zabezpečili, že budete rozpoznaní, keď sa pohybujete zo stránky na stránku v rámci stránok, a že všetky informácie, ktoré ste vložili, budú zapamätané. Napríklad, keby nejaké stránky e-commerce nepoužívali cookies, potom položky umiestnené do nákupného košíka by do chvíle, než sa dostanete k pokladnici, zmizli. Môžete si zvoliť prijímanie cookies relácie tým, že zmeníte nastavenie vo Vašom prehliadači. Viac informácií o riadení cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Na čo sú používané trvalé cookies?

Trvalý cookie umožňuje internetovým stránkam, aby si Vás pamätali pri ďalších návštevách, na urýchlenie alebo zlepšenie Vašej skúsenosti s ponúkanými službami alebo funkciami.

Internetové stránky môžu napríklad ponúkať svoj obsah v rôznych jazykoch. Pri svojej prvej návšteve si vyberiete, že chcete obsah prezentovaný vo francúzštine, a stránky zaznamenajú túto preferenciu v trvalom cookie, ktorý je vo Vašom prehliadači. Keď tieto stránky znova navštívite, použijú cookie na to, aby zabezpečili, že obsah bude prezentovaný vo francúzštine.

Demonštráciu, ktorá ukazuje, ako môže byť využitý trvalý cookie, nájdete na www.allaboutcookies.org.

Demonštráciu, ktorá ukazuje, ako môže byť využitý trvalý cookie, nájdete na www.allaboutcookies.org. Aby ste získali viac informácií, navštívte časť o riadení cookies na www.allaboutcookies.org.

4. Web Beacons

Web beacons sú internetové nástroje, ktoré Vám pomáhajú určovať napríklad to, či určitá stránka už bola prehliadaná. Keď nás požiadate o posielanie informácií o propagačnej akcii alebo o newsletter, môžeme použiť web beacons na to, aby sme určili, koľko e-mailov, ktoré sme poslali, bolo skutočne otvorených. Všeobecne akýkoľvek elektronický obrázok prehliadaný ako časť internetovej stránky, vrátane bannerovej reklamy, môže fungovať ako web beacon.

Reklamné siete tretích strán, ktoré dávajú inzeráty na stránky spoločnosti Mondelez, môžu používať cookies alebo web beacons vo svojich inzerátoch. Spoločnosť Mondelez nemá žiadnu kontrolu nad týmito cookies alebo web beacons tretích strán a nemá prístup k žiadnym informáciám, ktoré môžu sústreďovať v mene týchto tretích strán. Preto si zistite viac informácií o politike ochrany súkromia týchto reklamných sietí tretích strán kliknutím na http://www.networkadvertising.org/. Okrem toho môže spoločnosť Mondelez používať cookies alebo web beacons, keď spoločnosť Mondelez dáva inzerát na internetové stránky iných spoločností. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme týmto spôsobom, sa budú riadiť touto politikou ochrany súkromia.

5. Súťaže, žrebovania cien a propagačné akcie

Naše stránky občas obsahujú oznámenia o propagačných akciách, ktoré usporadúvame, a v niektorých prípadoch Vám môžeme dovoliť elektronickú účasť. Ak taký prípad nastane, budeme používať informácie, ktoré poskytnete, na účely propagačnej akcie (napr. kontakt na Vás, keď vyhráte). Počas primeranej lehoty po uzatvorení propagačnej akcie budú osobné informácie zmazané z našej databázy, ak ste nám nedovolili si tieto informácie ponechať, aby sme Vás znovu kontaktovali.

6. Dotazníky a prieskumy

Príležitostne môžeme požiadať návštevníkov, aby vyplnili dotazníky a prieskumy o svojich postojoch a záujmoch. Prieskumy nám pomáhajú porozumieť Vašim potrebám. Ak sú odpovede na naše prieskumy odoslané na naše stránky, nebudú obsiahnuté žiadne informácie osobnej identifikácie. Ak sa zúčastníte niektorého z našich prieskumov, môžete si byť istí, že o Vás nevedieme žiadne osobné informácie v našich databázach v dôsledku tohto prieskumu.

7. Ako používame Vaše osobné informácie

Ak ste výslovne súhlasili s poskytnutím kontaktov alebo ste nás žiadali, aby ste boli umiestnení na náš mailingový zoznam, keď ste sa registrovali, môžeme Vás z času na čas kontaktovať. Napríklad vám môžeme posielať marketingové alebo propagačné materiály, môžeme odpovedať na Vaše komentáre alebo žiadosti o informácie alebo Vás môžeme kontaktovať, keď je to potrebné v priebehu spracovania produktu alebo služby, o ktorú ste žiadali prostredníctvom našich stránok.

V e-mailovej sekcii našich stránok žiadame o určité informácie osobnej identifikácie, ako sú meno a telefónne číslo. Používame tieto informácie iba vtedy, keď je potrebné Vás priamo kontaktovať, pretože pokusy kontaktovať Vás e-mailom boli neúspešné. Nepoužívame Vašu e-mailovú adresu na žiadne iné účely, iba na odpoveď na odkaz, ktorý ste poslali, ak nedostaneme Váš súhlas.

Osobné informácie o Vás používame aj na zlepšenie nášho marketingového a propagačného úsilia; na štatistickú analýzu využívania našich stránok a zlepšenie ich charakteristík a obsahu. Môžeme tiež použiť Vašu osobnú identifikáciu na doručenie obsahu, ktorý je prispôsobený Vašim záujmom, tak ako ich najlepšie chápeme z informácií, ktoré ste nám poskytli, a z Vašej činnosti na stránkach. Tento prispôsobený obsah môže obsahovať také veci, ako sú návody, bannery, informácie o produkte a propagačných akciách. Nezhromažďujeme osobné informácie automaticky, ale môžeme kombinovať neosobné informácie sústredené automaticky (prostredníctvom cookies) s Vašimi predtým poskytnutými osobnými informáciami.

Primárnym cieľom spoločnosti Mondelez v zhromažďovaní osobných informácií je poskytnúť Vám zmysluplnú a prispôsobenú skúsenosť pri Vašom používaní našich internetových stránok a interaktívnych služieb.

8. Reklamní partneri

Spoločnosť Mondelez si vybrala DoubleClick na poskytovanie bannerovej reklamy na internetových stránkach iných spoločností v našom mene. Spoločnosť DoubleClick používa cookies na sledovanie činnosti každej osoby, ktorá klikne na našu reklamu. Politika ochrany súkromia spoločnosti DoubleClick (pozri http://www.doubleclick.com/us/corporate/privacy/) vysvetľuje, ako zakázať takýto spôsob sledovania. Okrem toho máte možnosť znemožniť funkciu „cookies" vo svojom počítači. Podrobnosti nájdete v časti o cookies.

9. Tretie strany, ktoré poskytujú služby podpory spoločnosti Mondelez

Počas podnikania využívame iné spoločnosti a osoby, aby plnili rôzne funkcie v našom mene. Napríklad najímame agentúry, aby pomáhali spravovať naše propagačné akcie, analyzovať dáta, plniť príkazy, ktoré zadávate, a poskytovať služby zákazníkom. Títo zástupcovia môžu mať prístup k osobným informáciám, ak je to potrebné na vykonávanie ich funkcií pre spoločnosť Mondelez, ale majú zakázané používať ich na iné účely a vyžaduje sa od nich, aby ich držali v tajnosti.

Zdieľanie údajov a ich presun

Nepredávame, neprevádzame a nedávame k dispozícii informácie osobnej identifikácie, ktoré sme zhromaždili na našich stránkach, tretím osobám bez Vášho súhlasu. Sú určité obmedzené výnimky z tohto pravidla: poskytneme informácie v prípadoch, keď nám to povoľuje alebo to vyžaduje zákon, napríklad keď je to potrebné na vyšetrenie alebo zabránenie trestnému činu, a môžeme poskytnúť informácie tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby podpory, ako je to uvedené vyššie a za vyššie uvedených podmienok.

Môžu existovať prípady, keď zdieľame agregátne informácie o našich návštevníkoch (napríklad percento mužských a ženských návštevníkov našich stránok) s inzerentmi, obchodnými partnermi, sponzormi alebo inými tretími stranami v snahe o prispôsobenie alebo zlepšenie obsahu a reklamy na našich stránkach pre našich používateľov. Môžeme tiež agregovať dáta zo súborov záznamu webu (ako sú Váš internetový prehliadač, operačný systém, navštívené stránky a pod.), aby sme porozumeli tomu, ako sa používatelia pohybujú na stránkach a aké charakteristiky sú najpopulárnejšie.

11. Odkazy na ďalšie stránky spoločnosti Mondelez

Tieto internetové stránky môžu poskytovať prístup na ďalšie stránky spoločnosti Mondelez. Mali by ste sa pozrieť na politiky príslušných stránok, pretože tu existujú určité rozdiely v aplikácii a funkčnosti podmienok ochrany súkromia.

12. Odkazy na iné stránky

Spoločnosť Mondelez vyvíja najvyššie úsilie, aby zabezpečila, že každý odkaz na našich stránkach Vás pošle na užitočné miesto na internete. Internetové stránky a adresy sa však rýchlo menia a spoločnosť Mondelez sa nemôže zaručiť za obsah každých stránok, na ktoré Vám poskytuje odkaz. Mali by ste vždy skontrolovať politiky ochrany súkromia všetkých stránok, na ktoré Vám poskytujeme odkaz. Okrem toho, rôzne internetové stránky majú rôzne politiky ochrany súkromia. Mali by ste vždy skontrolovať politiku ochrany súkromia určitých stránok, ktoré navštívite, aby ste poznali svoje práva. Internetové stránky môžu poskytovať prístup na rôzne celosvetové stránky, ktoré spoločnosť Mondelez nevlastní a nemá ich pod kontrolou. Na stránky, ktoré spoločnosť Mondelez  nevlastní alebo nekontroluje, vstupujete výhradne na svoje riziko. Spoločnosť Mondelez tiež nekontroluje alebo neschvaľuje produkty alebo informácie ponúkané tretími stranami na ich stránkach, na ktoré sa môžete dostať prostredníctvom týchto stránok. Skontrolujte vždy adresu Uniform Resource Locator (URL) uvedenú na Vašom www prehliadači, aby ste zistili, či ste ešte stále na stránkach spoločnosti Mondelez, alebo ste sa dostali na iné stránky.

13. Voľba a kontrola

Nad informáciami osobnej identifikácie, ktoré ste nám poskytli na našich stránkach, máte vždy kontrolu. Napríklad, kedykoľvek môžete zmeniť svoje preferencie pre ďalšie kontakty iba poslaním e-mailu nášmu Online tímu na nižšie uvedenú adresu alebo zmenou informácií v časti Váš profil na týchto stránkach. Ak sa tiež rozhodnete, môžete zrušiť registráciu úplne a my podnikneme okamžité kroky na to, aby sme odstránili informácie osobnej identifikácie z našej databázy. Pošlite e-mail nášmu Online tímu na nižšie uvedenú adresu, ak si prajete vykonať túto akciu.

14. Dôležitá poznámka pre deti

Predtým, než poskytnete svoje meno, adresu, e-mailovú adresu alebo akékoľvek iné osobné informácie komukoľvek na internete, spýtajte sa svojich rodičov, či s tým súhlasia.

15. Politika ochrany súkromia detí

Nezhromažďujeme informácie osobnej identifikácie od detí na účely budovania databázy.

Z času na čas môžeme ponúkať propagačné akcie v oblastiach našich stránok, ako sú súťaže alebo žrebovania. V týchto prípadoch môžeme umožniť deťom, aby sa na nich zúčastnili s povolením ich rodičov alebo opatrovníkov. Ak rodič povolí účasť dieťaťa na propagačnej akcii a dieťa vyhrá, kontaktujeme rodiča (nie dieťa) so žiadosťou o osobné údaje potrebné na doručenie ceny. Nepoužívame osobné informácie detí na akékoľvek iné účely, než sú administratívne a také, ktoré sú potrebné pri usporiadaní propagačnej akcie, nepoužívame tieto informácie na budovanie databázy a nezdieľame tieto informácie so žiadnymi tretími stranami (inými, ako sú spoločnosti poskytujúce služby podpory, tak ako sú opísané vyššie, alebo obchodní partneri, s ktorými usporadúvame tieto propagačné akcie). Zmažeme osobné informácie o dieťati i rodičovi z našej databázy počas primeranej lehoty po ukončení propagačnej akcie, ak rodič nedal povolenie na ich ponechanie v našich súboroch.

Môžeme tiež povoliť dieťaťu, aby nám poslalo e-mail alebo poslalo e-mail kamarátovi prostredníctvom našich stránok. Budeme odpovedať na tieto e-maily alebo ich doručovať, ale neukladáme mená, e-mailové adresy alebo e-maily samotné v našej prevádzkovej databáze. Nevedieme tieto informácie, ani ich nezdieľame so žiadnymi tretími stranami (inými, ako sú spoločnosti poskytujúce služby podpory, ako je opísané vyššie).

Pri správnej identifikácii môže každý rodič skontrolovať všetky osobné informácie, ktoré sme zhromaždili od jeho dieťaťa, ak sú tieto informácie stále vedené v našej prevádzkovej databáze. Môže tiež požadovať, aby tieto informácie boli zmazané z našej databázy, a odmietnuť povolenie na ďalšie zhromažďovanie alebo používanie informácií o svojom dieťati. Ak ste rodič a prajete si uplatniť tieto práva, kontaktujte, prosím, náš Online tím, ako je opísané nižšie.

16. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej politiky ochrany súkromia, kontaktujte nás na adrese:
Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko
Račianska 44, Bratislava
PSČ: 832 42
Slovensko

K rukám: Corporate Affairs, cc: Právne oddelenie.

Nebo na infolinke 0800 611 411 (8:00 – 17:00, pondelok – piatok).

S potešením odpovieme na všetky Vaše otázky, alebo vypočujeme Vaše komentáre alebo problémy

© Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko 2014. Všetky práva vyhradené

Dátum poslednej aktualizácie: september 2014

Vedeli ste, že...

Na svete existujú tri hlavné druhy stromov kakaovníka, ktorých bôby majú svoju charakteristickú chuť a vlastnosti (Forastero, Criollo a Trinitario). Kvalitná čokoláda vzniká zmiešaním týchto druhov.

CZ SK

Recepty

Belgický králik s pivnou úchylkou

Mäso, pivo a čokoláda. Po nedeľnom obede sa zapráši.

Viac